Khi nào nhà đầu tư bị call margin?

“Call margin” (thu hồi tiền vay) trong chứng khoán xảy ra khi nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán bằng đòn bẩy margin và giá trị của danh mục đầu tư giảm đến một mức độ mà số tiền vốn đã đầu tư không còn đủ để đảm bảo các khoản nợ của nhà đầu tư với công ty chứng khoán. Trong trường hợp này, công ty chứng khoán sẽ thu hồi lại các khoản nợ từ nhà đầu tư để đảm bảo rằng các khoản nợ của nhà đầu tư được giải quyết.

Ví dụ, giả sử một nhà đầu tư có 100 triệu tiền vốn và vay 50 triệu đồng từ công ty chứng khoán bằng đòn bẩy margin và đầu tư 150 triệu đồng vào cổ phiếu A. Nếu giá trị cổ phiếu A giảm 50%, tức là chỉ còn 75 triệu, trong đó 50 triệu là tiền vay margin, 25 triệu là tài sản ròng. Lúc này tỉ lệ tài sản ròng/giá trị chứng khoán là 25 triệu/ 75 triệu = 33,3%. Nếu công ty chứng khoán yêu cầu mức ký quỹ là 0.3 (30%) của tài sản ròng/giá trị chứng khoán, thì lúc này nhà đầu tư phải chuẩn bị nạp thêm tiền để đảm bảo các khoản nợ của mình với công ty chứng khoán. Nếu nhà đầu tư không nạp thêm tiền, công ty chứng khoán có thể bán các cổ phiếu để đảm bảo các khoản nợ của mình, và nhà đầu tư sẽ mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Vì vậy, để tránh bị “call margin”, nhà đầu tư cần đảm bảo rằng số tiền vốn đầu tư và mức đòn bẩy được lựa chọn hợp lý, không nên “full margin” ở những giai đoạn thị trường không thuận lợi và theo dõi sát sao danh mục đầu tư của mình để có thể đưa ra các quyết định đúng đắn và kịp thời khi cần thiết.